תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט STREETCAT

 

האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או "החברה" או בשמו "STREETCAT".

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה שכן הגישה לאתרי האתר, לרבות השימוש בו, מעידים על הסכמתך להם.

 

בשימושך באתר הינך מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והנך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

 

בכל מקרה כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים.


השימוש ב STREETCAT
הנך רשאי להשתמש ב STREETCAT בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים ב- STREETCAT באופן אחר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמת החברה לכך.

המידע באתר
המידע התכנים והשירותים (ביחד "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "הקבוצה") לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

האתר משמש כפלטפורמה ליצירת קשר בין משתמשים פרטיים המעוניינים לבצע עסקאות שונות בנדל"ן לבין מתווכים בעלי רישיון תיווך בתוקף (להלן:"בעל/י הרשיון"). למען הסר ספק, אין באחריות הקבוצה לבחון את עניין תוקף רשיון התיווך של בעל/י הרישיון מעבר להצהרתם וציון מספר רישיונם בטופס ההצטרפות לאתר.

יובהר, כי בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עיסקה בה יבחרו להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר, ("שירותי צד שלישי") הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים המפעילים אותם והקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק מכל מין וסוג שהוא יגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות נכסים, טיפים, המלצות, הכוונות, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואת מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד :"הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את הקבוצה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכל על פי נסיבות העניין.

הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר, כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.


נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי, תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו וישמרו במאגר המידע של החברה המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת קבלת פניות ממתווכים, ממחפשי נכסים, מבעלי נכסים וכו`.

אופן השימוש של החברה במידע
שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת חיפוש נכסים, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר וכיוב`.
מידע זה כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") – ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.
השימוש במידע שיאסף על ידי החברה, ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
משלוח דאר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה, כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, יתכן ויעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צימצומם ומטרות נוספות לפי שיקול החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.


אבטחת מידע
החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיקו/או ימכור רכיב כלשהו מתוכן האתר, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הקבוצה.